Karmaveer Bhaurao Patil College Vashi in Navi Mumbai